Bemærk

Åbent Hus afholdes mandag den 14/1-19

Ansøgningsfrist til gymnasiet er den 1. marts 2019 via optagelse.dk

Viby Gymnasium benytter digital post - det vil sige, at breve fra skolen vil blive sendt til din E-boks. Har du ikke sådan en endnu, skal du oprette den.

Når du søger ind på Optagelse.dk er det vigtigt, at dine forældre indtaster deres CPR numre, da de ellers ikke vil modtage en kopi af information til eleven.

Optagelseskrav til STX

Optagelse direkte efter 9. eller 10. klasse
For at blive optaget på STX direkte efter 9. eller 10. klasse skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig.
  • Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal du ud over mindst et uddannelsesønske tilkendegive, hvilket 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag, du gerne vil have. 

Krav efter 10. klasse, fri grundskole eller efterskole
Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Det gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

Optagelse efter konkret vurdering
Opfylder du ikke de nævnte krav, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det vil så være rektor, der vurderer, om du er uddannelsesparat, og som afgør, om du kan optages – eventuelt efter en optagelsesprøve.

Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Hvis uddannelsesplanen fra folkeskolen indstiller til optagelsesprøve, skal du gennemføre prøven på det gymnasium, du søger optagelse på som din førsteprioritet. Gymnasiet indkalder til prøven. Har du afsluttet folkeskolen med de nævnte prøver, har du altid krav på en optagelsesprøve.

En optagelsesprøve består af en samtale samt tests i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Kommer du ikke direkte fra Folkeskolen/Grundskolen, er det gymnasiet, der vurderer, om du kan optages.

Optagelse foregår via http://www.optagelse.dk/

Individuel kompetencevurdering
Ved en individuel kompetencevurdering er skolens procedure:

  1. Fremlæggelse af skriftlig dokumentation
  2. Behandling af sagen
  3. Eventuelt prøveforløb
  4. Afgørelse meddeles ansøger

Nye regler for fordeling af ansøgere til stx i fordelingsudvalg ØST, Region Midt kan ses her

 

Det juridiske grundlag for optagelse på STX findes på følgende websteder:   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164133  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177372

Når du søger om optagelse på STX, skal du vælge 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag.

læs mere
Elev skriver kinesisk på tavle.jpg
3-skud piger i sofa.jpg
Ext. idræt bolde og rundkreds.jpg
Ext. mod Sciencebygning.jpg